Kompozisyonu: Kombine Clostridial-Escherichia coli bakterin-toksoid aşı.

Clostridium perfringens B, C, D, Clostridium novyi (oedematiens),  Clostridium septicum, Clostridium chauvoei, bakterin-toksoidleri ile Escherichia coli K99/F41/F17(Fy) bakterini içeren opak sıvı aşı, Alüminyum Hidroksit jele adsorbe edilmiştir. % 0.4 oranında Formaldehit ile inaktive edilmiştir. Aşı içinde koruyucu olarak % 0.01 oranında Thiomersal bulunmaktadır.

İmmunojenik gücü; Kombine aşıdaki komponentler Avrupa Farmakopi’de bildirilen seviyelerde koruma sağlamaktadır. Clostridium novyi Alfa toksin için; 3.5 IU/ml, Clostridium septicum Alfa toksin için 2.5 IU/ml, Clostridium perfringens Beta toksin için; 10.0 IU/ml ve Epsilon toksin için ; 5.0 IU/ml’dir. Clostridium chauvoei, kobayları virulent kültür enjeksiyonuna karşı %90 oranında korur. Bunun yanında Escherichia coli’nin neden olduğu ishallere karşı, koruyucu bağışıklık temin eder. Escherichia coli için ?100 AU (Aglutinin Unit) immun yanıtı temin eder.

Uygulanan hedef hayvan türleri; sığır, buzağı, kuzu, koyun, keçi, oğlak ve gebe sığır, gebe koyun, gebe keçilerdir.

Endikasyonları: Clostridium chauvoei’nin neden olduğu Yanıkara (Gazlı gangren, Gangrenea emphysematosa, Blackleg), Clostridium septicum’un neden olduğu Malign Odema (Malignant Ödem)/Bradzot Hastalığı, Clostridium novyi (oedematiens)’ nin neden olduğu İnfeksiyöz Nekrotik Hepatitis (Black Disease; Kara Hastalık), Clostridium perfringens Tip B, C ve D’nin neden olduğu Enterotoksemilere (Kuzu Dizanterisi, Struck, Yumuşak Böbrek Hastalığı) karşı sağlıklı sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi, oğlaklara ve Escherichia coli’nin neden olduğu ishallere karşı bağışıklık sağlamak için, sağlıklı gebe sığır, gebe koyun, gebe keçilere uygulanır.

Kontraendikasyonlar: Yoktur.

Uygulama ve Dozaj: Kas içi veya deri altı yol ile sığırlar için boynun sol tarafına 4 ml, koyun, kuzu, keçi ve oğlaklar için koltuk altı bölgelerine 2 ml miktarlarında aseptik olarak uygulanır.  Tüm türlere, ilk dozun yapıldığı tarihten 3-4 hafta sonra ikinci doz uygulanır. Buzağılara, doğumdan 3-4 ay sonra; kuzu ve oğlaklara ise doğumdan 2 ay sonra ilk doz uygulanır. Her yıl tek doz tekrar uygulama tavsiye edilir. Gebe sığır, gebe koyun ve gebe keçilere gebeliğin son döneminde 3-4 hafta ara ile iki doz olarak uygulanır. Aşılanmış olan gebe hayvanlara her doğum öncesi tek doz tekrar uygulanır.

Uyarılar: Yeterli bir bağışıklık ancak sağlıklı hayvanlarda oluşabilir. Bu nedenle enfeksiyonlu veya metabolik bozukluğu olan hayvanlara uygulamaktan kaçınılmalıdır. Açılan her aşı şişesi aynı gün içinde kullanılmalıdır. Yarım kalan veya boşalan aşı şişeleri usulüne uygun olarak imha edilmelidir.   Ambalajındaki aşı şişesi, kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

Yan Etkiler: Aşı, enjeksiyon yerinde kısa süreli, küçük bir reaksiyon meydana gelebilir. Aşılamadan sonra görülen sınırlı büyüklükteki nodüller normal aşı reaksiyonudur ve daha sonra kaybolur.  Nadiren aşırı duyarlılık oluşabilir. Bu durumda anafilaktik şoka karşı adrenalin veya benzeri preperatlar uygulanmalıdır.

Yasal Arınma Süresi: Kesimden 28 gün önce hayvanlar aşılanmamalıdır.

Saklama Koşulları: Aşı şişeleri, +2 oC ve +8 oC arasında, direk güneş ışığından uzakta saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır.

Ambalaj Şekli: 25 sığır-buzağı dozu/50 koyun-kuzu-keçi-oğlak dozu /şişe; 12,5 sığır-buzağı dozu/25 koyun-kuzu-keçi-oğlak dozu /şişe veya 7,5 sığır-buzağı dozu/15 koyun-kuzu-keçi-oğlak dozu /şişe

İmha Şartları: Son kullanma tarihi geçen veya gerekli saklama koşullarında saklanamayan aşılar otoklav edilerek (121 oC’de 30 dakika) imha edilmelidir.

Üretici Firma Adresi: 
Ata-Fen A.Ş. İstiklal Mah. 21. Sok. No: 7 Ulucak-Kemalpaşa / İzmir / Türkiye 35170