“Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır” 

 

Pascol 10
“Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır”
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sığır, Koyun ve Keçilerin Pasteurellozis, Yanıkara, Malign Ödem, Nekrotik Hepatitis,
Enterotoksemi ve E. coli İshallerine Karşı İnaktif Bakteriyel Aşı

BİLEŞİMİ:
Steril, üst kısım berrak, alt kısım apak, çalkalandığında homojen ve apak görünümdedir.
Aktif Maddeler: 1 doz (2 ml) için minimum oranlar;

Pasteurella multocida                                            Farelerde PDSO log ≥ 2 koruma
Mannheimia haemolytica Tip 1                           Farelerde PDSO log ≥ 2 koruma
Mannheimia haemolytica Tip2                           Farelerde PDSO log ≥ 2 koruma
Clostridium novyi Alfa antitoksin*                     3.5 IU/ml
Clostridium septicum Alfa antitoksin*              2.5 IU/ml
Clostridium peıfringenstip B                               Beta antitoksin ≥ 10 IU/ml ve Epsilon antitoksin* ≥ 5 IU/ml
Clostridium peıfringens tip C                              Beta antitoksin* ≥ 10 IU/ml
Clostridium peıfringens tip D                              Epsilon antitoksin* ≥  5 IU/ml
Clostridium chauvoei                                             Kobaylarda en az %90 koruma
Escherichia coli                                                        ≥ 100 AU (Ag/utinin Unit)*
Thiomersal                                                                % O.Ol Koruyucu

*: İmmunize tavşan serumlarındaki koruyucu yanıtlardır.
Formaldehit ile inaktive edilmiştir. Alüminyum Hidroksit jele absorbe edilmiştir.

İMMUNOLOJİ K ÖZELLİKLER
Farmaterapötik grup: Sığır, Koyun ve Keçilerin Pasteurellozis, Yanıkara, Malign Ödem, Nekrotik Hepatitis,
Enterotoksemi ve E. coli İshallerine Karşı İnaktif Bakteriyel Aşı Ol lmmunologicals
AT(vet (ode: QI02A((Sığır), QI04A((Koyun), QI03A((Keçi)
KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
Sağlıklı sığır, koyun ve keçilere Pasteurella multacida ve Mannheimia haemolytico etkenlerinin neden olduğu
Pasteurellozis, Clastridium chauvoei’nin neden olduğu Yanıkara (Blackleg), Clastridium septicum’un neden olduğu
Malign Odema (Malignant Ödem)/ Bradzot Hastalığı), Clastridium novyi (oedematiensJ nin neden olduğu
İnfeksiyöz Nekrotik Hepatitis (Black Disease; Kara Hastalık), Clostridium peıfringensTip B, C ve D’nin neden olduğu
Enterotoksemi ve Escherichio coli’nin neden olduğu ishallere karşı aktif bağışıklık sağlama amacıyla uygulanır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
3 aylıktan büyük sağlıklı sığırlara 4 ml, koyun ve keçilere deri altı yolla 2 ml miktarında uygulanır. İlk dozun
uygulanmasından 2-4 hafta sonra ikinci doz uygulanır. 3 ayın altındaki hayvanlar aşılanırsa, maternal antikorlar
göz önüne alınarak, sütten kesme zamanında veya 4-6 aylık olduğunda aşılama tekrarlanmalıdır.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR
3 aylıktan büyük sağlıklı hayvanlara uygulanmalıdır. Aşı kullanım öncesi oda sıcaklığına getirilmelidir. Aşı soğuk
zincirde taşınmalı veya muhafaza edilmelidir. Donmuş ve soğuk zincir dışına çıkmış aşılar kullanılmamalıdır.
Ambalaj bütünlüğü bozulmuş şişeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Aşı kullanılmadan önce ve kullanım süresince
çalkanarak homojenize edilmelidir.Aşının uygulamasında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.
Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım
Gebelik ve laktasyon süresince kullanılabilir. Ancak aşılama işlemi esnasında yaratılacak olan stres nedeniyle
gebeliğin son dönemlerinde uygulanması önerilmemektedir.

İSTENMEYEN ETKİLER
Aşılamadan sonra kısa süreli hafif beden ısı artışı ile enjeksiyon bölgesinde sınırlı şişkinlikler normal aşı
reaksiyonudur. Çok seyrek olarak aşırı duyarlılık ve anafilaktik reaksiyonlar oluşabilir. Bu gibi durumlarda
adrenalin veya benzeri preparatlar uygulanmalıdır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Diğer aşılarla birlikte kullanıldığında etkileşimi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle ürünün diğer
ürünlerle aynı günde veya farklı zamanlarda kullanımının etkili ve güvenilir olduğu ispatlanmamıştır. Herhangi
başka bir ürünle karıştırılmamalı ve birlikte uygulanmamalıdır.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Aşının önerilen dozunun 2 katı kullanımı hedef türlerde yapılan çalışmalarla güvenli bulunmuştur. Gerekli
durumlarda adrenalin ve benzeri preperatlar kullanılmalıdır.
GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI :
28 gündür.
KONTRENDİKASYONLAR :
Bilinmemektedir.
GENEL UYARILAR
Çocukların ulaşamayacağı ve göremeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYlCININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
Aşı uygulayıcı için zararsızdır.
MUHAFAZA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ
+2/+8 ‘( sıcaklıkta, buzdolabında ve karanlıkta saklayınız. Dondurmayınız. Açıldıktan sonra aynı gün içerisinde
tüketilmelidir. Açılan şişeler +2/+8 ‘(‘ de buzdolabında açılmamış ürün şartlarında muhafaza edilmelidir. Kullanım
süresince soğuk zincir korunmalıdır. Raf ömrü 2 yıldır.
KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Ürünün kullanımı sonrasında artık materyaller, yürürlükteki atık yönetmeliğine göre tıbbi atık olarak imha edilir.
Hedef türler dışında kullanılmamalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
50 ml ve 100 ml Tip II cam, 250 ml ve 500 ml polipropilen plastik şişelere dolum yapılır. Aşı şişeleri bütil tıpa ve
alüminyum kapaklıdır. Aşılar kutusuz olarak strafor kutularda prospektüsleriyle satışa sunulur.

PROSPEKTÜSÜN ONAy TARİHİ: 15.12.2021

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PA2ARLAMA İZNİ TARİHİ: 15.12.2021

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI, ADRESİ:

ATA FEN Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
OSB Mah. 21. Sok. No: 7/A, 35735 Kemalpaşa / İzmir /Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: ATA FEN Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
OSB Mah. 21. Sok. No: 7/A, 35735 Kemalpaşa / İzmir /Türkiye