RAPİDCOR

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Veteriner Enjeksiyonluk Çözelti – Kortikosteroid


BİLEŞİMİ
Rapidcor Enjeksiyonluk Çözelti, berrak, renksiz bir çözelti olup, 1 ml’sinde 2.64 mg Dekzametazon sodyum fosfat (2 mg Dekzametazona denk) bulundurmaktadır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Dekzametazon, antienflamatuvar, hormonal ve metabolik etkileri bulunan sentetik bir glukokortikosteroiddir. Steroid hormanlar hedef hücrede stoplazmik reseptöre bağlanır. Ayrıca DNA ve protein sentezini baskılayarak lenfoid dokularda supresyon ve dolaşımdaki mononuklear lökosit sayısını azaltarak, hücre çoğalması ve gelişimini inhibe ederek etki gösterirler. Aminoasit ve yağlardan glikoz üretilerek kan şekerinin arttırılmasını sağlarlar ve bu sayede akut stres durumlarında plazma glikozunu arttırırlar ve vücutta artan enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlarlar.

Dekzametazonun sodyum fosfat tuzunun sulu solüsyonu, kas içi veya damar içi enjeksiyondan sonra hızla emilir. Maksimal plazma konsantrasyonları yaklaşık 30 dakika sonra elde edilir. Plazmada sadece 24 saat boyunca belirlendiği halde, farmakolojik aktivitenin süresi belirgin şekilde daha uzundur (2-4 gün). Vücutta ve hücre içinde iyi dağılır (görünen dağılım hacmi >1). Dekzametazon, büyük oranda karaciğerde metabolize olur. Bir kısmı glukuronik asit ile konjuge olmakta ve başlıca idrar ile atılmaktadır. Bir miktarı safra ve dışkı ile de atılır.

veteriner ilaçları

ENDİKASYONLAR
Enfeksiyöz olmayan yangısal süreçler, özellikle akut muskoloskeletal yangılar (örn. artritis, periartritis, tendovajinitis, bursitis, çıkıklar, myositis, periostitis ve eklem yaraları), uygun bir anti-enfeksiyöz tedavi ile kombine halde akut enfeksiyöz hastalıkların (akut mastitis, metritis, pneumoni vb) tedavisine yardımcı olarak kullanılır. Alerjik durumlar: Astım, alerjik deri reaksiyonları (egzama, ürtiker, pruritis gibi), at ve sığırlarda topallık, yılan sokmaları vb.,

Asetonemia (bovine ketozis) ve gebelik toksemisi (dişi domuz ve koyunlarda) gibi metabolik bozukluklar, ruminantlarda gebeliğin son safhasında doğumu başlatmak için, şok ve stres durumlarında (dolaşım kollapsı, anafilaktik şok, travma) kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; damar içi, kas içi veya deri altı (köpeklerde) enjeksiyon ile aşağıdaki dozlarda uygulanır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Hayvan türüFarmakolojik dozPratik doz
Köpek0.1–0.2 mg dekzametazon/kg c.a (0.25 – 0.5 ml/5 kg c.a)
At, sığır2.5–5 mg dekzametazon/100 kg c.a (5-10 ml/400 kg c.a)
Buzağı2-4 mg dekzametazon/50 kg c.a(1-2 ml/50 kg c.a)

Gerekirse köpeklerde 2 gün, diğer hayvanlarda 3-4 gün ara ile tekrarlanır.
– İneklerde doğumun başlatılması için (beklenen buzağılama tarihinden önceki bir hafta içinde); 5 mg dekzametazon/100 kg c.a (2.5 ml/100 kg vücut ağırlığı)
– Şok tedavisi: Yavaş damar içi enjeksiyon ile yüksek dozda (10 kat) uygulanır, 8-12 saat sonra tekrarlanır.
– Eklem içi enjeksiyon: Büyük hayvanlarda 0.25–4 ml/50 kg c.a.
– Küçük hayvanlarda 0.1 – 0.3 ml/5 kg c.a.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR
Dekzametazon ve diğer glukokortikoidler, antienflematuvar etkileriyle enfeksiyon hastalıklarının belirtilerini maskeleyebildiklerinden, akut enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır. Gebeliğin son üç ayı içinde kullanıldığında, erken doğum ile birlikte sonun atılmaması, ölü doğum, ölüm ve yavrunun ağırlığının düşük olmasına neden olabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER
Terapötik dozlarda yan etkiler, çoğunlukla bir kaç hafta boyunca devam eden uzun süreli tedaviler sırasında (hiperkortisizm semptomları) ve/veya terapötik aralıktaki dozlarla yapılan tedavinin aniden kesilmesi durumunda oluşur (adrenal korteksin atrofisi ve endojen kortikosteroid üretiminin azalması; hipokortisizm semptomları). Ancak, bu yan etkiler özellikle atlarda ve ruminantlarda nadiren oluşur, çünkü bu türlere genellikle uzun süreli tedaviler uygulanmaz. Dekzametazon, bağışıklığı baskılayıcı etkilere de neden olabilir. Dekzametazon ruminantlarda süt veriminde düşüşe neden olabilir. Köpeklerde kolonik perforasyon da rapor edilmiştir. Lokal tedavi, ligamentlerde metaplastik kalsifikasyonlara ve eklem içine enjeksiyon, kartilajda dejeneratif değişimlere, sinovial sıvıda değişimlere, ince kırıklara, kırıkların iyileşmesinin yavaşlamasına, tam iyileşmemiş eklemlerin aşırı yüklenme riskinin artmasına neden olabilir. Bilinen bir antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Antihistaminikler ve barbitüratlar, enzimatik endüksiyon ve azalma ile kortikosteroidlerin metabolizmasını ve sonuç olarak da dekzametazonun aktivitesini stimüle ederler. Östrojenlerin uzun süreli aktivitesi, furosemid ile birlikte hipokalsemik etkiyi güçlendirir, kan salisilat konsantrasyonlarını düşürür. Furosemid ve tiozidler gibi vücutta potasyum kaybına yol açan idrar söktürücüler ile birlikte kullanıldığında, potasyum kaybını arttırır. Kalp glikozitleri ile birlikte verildiğinde, yine potasyum kaybını arttırmaları sebebiyle, kalbe yönelik zehirlilik düzeyi artabilir.
Deksamatozon ve diğer glukokortikoidler, anti inflamatuar etkileriyle enfeksiyon hastalıklarının belirtilerini maskeleyebildiklerinden, akut enfeksiyonlarında kullanılmamalıdır.

Indometasin gibi ülserojen ilaçların kortikosteroidlerle birlikte verilmesi gastrointestinal ülserasyon riskini artırabilir. Hipoprotrombinemili hastalarda aspirin ve glukokortikoid kombinasyonu dikkatle uygulanmalıdır. Salisilatlar ve kortikosteroidler birlikte dikkatle kullanılmalıdırlar. Glukokortikoidler ve ambenonium, neostigmin ya da piridostigmin (ve muhtemelen organofosfat antikolinesteraz pestisidler) gibi antikolinesteraz ajanlar arasındaki etkileşim myastenia gravisli hastalarda ağır kas zaafiyetine neden olabilir. Mümkünse glukokortikoid tedavisine başlamadan en az 24 saat önce antikolinesteraz tedavisi kesilmelidir.

Kortikosteroidler antikor cevabını inhibe edeceklerinden toksoidlere ve canlı ya da inaktive aşılara cevabı azaltabilirler. Nadiren, kortizonun kan pıhtılaşmasını artırdığı ve oral antikoagülanlarla tedavi edilmekte olan hastalarda antikoagülan dozunun artırılmasını gerektireceği bildirilmektedir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 21 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 3 gün (6 sağım) süre ile elde edilen inek sütü tüketime sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR
Diyabet, hiperadrenokortisizm (Cushing sendromu), osteoporozis, kalp yetmezliği, renal yetmezlik, aşılamalar, viral enfeksiyonlar söz konusu olduğunda kontrendikedir.
Gebelikte Kullanımı: Gebeliğin ilk ve son 1/3’üncü devrelerinde kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR
Sadece veteriner hekimler tarafından kullanılabilir.
Kullanımı esnasında tavsiye edilen doz ve kurallara kesinlikle uyulmalıdır.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
Ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Kazara uygulayıcının kendine enjeksiyon yapması durumunda prospektüsle birlikte hekime başvurulmalıdır.
Uygulama esnasında eldiven kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Ambalaj, usulüne uygun şekilde, özel tıbbi atık poşetlerine konularak imha edilmelidir. Başka amaçla kullanılmamalıdır. Baraj, nehir ve ırmaklar kontamine edilmemelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Serin yerde (8-15°C) ve ışıktan uzakta saklandığında, raf ömrü imal tarihinden itibaren 4 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutularda, 50 veya 100 ml’lik şeffaf cam şişelerde kullanıma arz edilir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 19.07.2004
PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 25.04.2002 – 8/749
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: Ata Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Paz. San. ve Tic. A.Ş., OSB Mah., 21 Sok., No:7/A, Kemalpaşa-İzmir, 35735 – Türkiye
ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ: Kela n.v., St. Lenaartseweg 48-B-2320, Hoogstraten-Belçika