DRYMASTIPHEN

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Meme İçi Merhem – Kuru Dönem Meme İçi Antibakteriyel


BİLEŞİMİ
Drymastiphen Meme İçi Merhem, bir enjektör içerisinde benzatin tuzu halinde 1000 mg Kloksasilin içeren 9gr’lık bir merhemdir. İrritan olmayan, beyaz ile soluk sarı arası renkte bir merhem olup, uzun süre etki göstermesi için mineral yağ ile formüle edilmiştir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Kloksasilin, Staphylococcus aureus tarafından üretilen Penisilinaz enzimine dirençli olduğundan, antistaphylococcal penisilinler grubuna dahildir. Penisilinlerin antibakteriyel etkisi, hücre membranı üzerindeki peptidoglikan ağın sentezinin inhibe edilmesi esasına dayanır. Kloksasilin, transpeptidaz enzimlerinin aktivitesini inhibe eder. Bu, hücre duvarını oluşturan glikopeptid polimer ünitelerin çapraz bağlantısını katalize eder ve bunun sonucunda büyümekte olan hücrelerin lizisine yol açar.
Kloksasilin özellikle gram pozitif bakterilere karşı etkilidir. Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus (Penisilinaz üreten Staphylococlar dahil) ve Corynebacterium pyogenes kloksasiline duyarlı, gram negatif bakteriler ve enterokoklar ise dirençlidir.
Bu ürün yavaş absorbe olmaktadır. Bu nedenle, kan serumu ve dokulardaki konsantrasyonları da çok düşüktür. Ürün uygulandıktan sonra, kloksasilinin meme salgılarındaki yayılım konsantrasyonları bilinmemektedir.
Drymastiphen Meme İçi Merhemi, kuru dönemin başında uygulandığında, uzun süreli etki göstererek, meme salgılarında en az 3 hafta boyunca terapötik etkili antibiyotik seviyelerinde bulunur. Böylece meme içindeki mevcut enfeksiyonların ve kuru dönemde oluşan yeni enfeksiyonların tedavisi sağlanmış olur.

dry-mastiphen

KULLANIM SAHASI
Drymastiphen Meme İçi Merhem, kuru dönemdeki ineklerde, kloksasiline duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kuru döneme ayrılan ineklerin en son sağımından sonra sütü tamamen boşaltılır. Meme başları, uygun herhangi bir meme daldırma çözeltisi ile temizlenir. Meme içi enjektörün ucunun kontamine olmamasına dikkat edilerek, bir enjektör içeriği, her meme başına, sürekli ve hafif bir basınç uygulayarak enjekte edilir. 4 meme lobuna da uygulama yapılmalıdır. Aynı enjektör birden fazla meme lobu için kullanılmamalıdır.

HEDEF HAYVAN TÜRÜ
Sığırlar (kuru dönemdeki inekler)

HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Söz konusu ürün, sadece son sağımdan sonra ve meme başları, uygun herhangi bir meme daldırma çözeltisi ile temizlendikten sonra kullanılabilir. Tedaviye tahmin edilen doğum tarihinden en az 60 gün önce başlanmalıdır.
Ürünü uyguladıktan sonra, memeden yukarıya doğru masaj yapılmamalıdır (Damla oluşumu)

İSTENMEYEN ETKİLER
Penisiline duyarlı olan hayvanlarda alerjik reaksiyonlar olabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Kloksasilin’in bakteriyostatik antibakteriyel ilaçlar ile (eritrositler, tetrasiklinler) birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Alerjik reaksiyonlar görülmesi durumunda, uygulama yapılan meme lobundaki süt sağılır.
Deri döküntüsü olması durumunda, antihistaminik ya da kortikosteroid uygulanır.
Şok durumunda, kas içi (IM) veya ven içi (IV) yolla adrenalin, kafein veya kortikosteroidler uygulanabilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
Et ve sakatat: 10 gün
Süt: Uygulama, buzağılamaya 60 günden fazla süre varken yapıldığında arınma süresi: Buzağılamadan 12 saat sonra. Buzağılamadan önceki 60 gün içinde yapıldığında arınma süresi: Uygulamadan 60 gün sonra.

KONTRENDİKASYONLAR
Etkin madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birine duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmaz.
Laktasyondaki ineklerde kullanılmaz.
Klinik olarak mastitisin aşikar olduğu durumlarda (süt ve memede belirgin değişiklikler) uygun mastitis tedavisi uygulanmalıdır.
Gebelikte kullanım: Gebelik süresince kullanılabilir.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Sadece meme içi yol ile uygulayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Penisilinlere ve sefalosporinlere alerjisi olanlar bu ürünü kullanmamalıdır. Deride kızarıklık, yüzün, dudakların ve gözün çevresinde şişliklerin oluşması gibi alerjiye
bağlı klinik semptomlar görülürse, hiç vakit geçirilmeden ilaç ve prospektüsü ile doktora başvurulmalıdır. Kullanım sonrası eller yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: 25°C’nin altında muhafaza ediniz. Dondurmayınız ve nemli ortamdan uzak tutunuz. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmayan veteriner tıbbi ürün ya da bu tür bir veteriner tıbbi üründe kullanımından ortaya çıkan atık materyaller yerel yönetmeliklere göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 9 gr merhem içeren polietilen enjektörler, bireysel plastik poşetler içinde, 4, 20 veya 100 adetlik karton kutularda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane ve polikliniklerinde satılır (VHR).
PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:
PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 16.05.2001 – 8/700
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: Ata Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Paz. San. ve Tic. A.Ş., OSB Mah., 21 Sok., No:7/A, Kemalpaşaİzmir, 35735 – Türkiye
ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ: Kela Laboratoria N.V., St. Lenaartseweg 48, 2320, Hoogstraten-Belçika