ALFAMINE

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

ALFAMEC %10
Enjeksiyonluk Çözelti – Genel Anestezik


BİLEŞİMİ
Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz berrak bir çözelti olup, 1 ml’sinde, 100 mg Ketamin (HCl ) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Ketamin, genel ve çabuk etkili fensiklidin türevi bir anestezik olup, merkezi sinir sistemindeki etkinliklerinin temelinde limbik sistemin etkinleştirilmesi ve buna ek olarak talamoneokortikal sistemin selektif depresyonu bulunur. Belirtilen bu iki yönlü etkinliği nedeni ile dissosiyatif anestezik olarak nitelendirilir.
Ketamin bu şekilde stimülasyon ve indüksiyon etkinliğiyle, merkezi sinir sistemini kataleptoid durumda işlevsel çözülüme uğratmak suretiyle anestezi ve amnezi oluşturur.
Bu etkisini de belirgin bir şekilde serotonin, dopamin ve norepinefrin gibi nöromediyatörler için geçerli olan sinirsel taşınma olaylarını bloke ederek gösterir.
Ketaminin merkezi sinir sistemindeki bu çok yönlü farmakolojik etkilerinin temelinde, çeşitli nöronal kavşaklarda adı geçen nöromediyatörlerle etkileşimi yatmaktadır. Korteksin inhibisyonu; uykuya sebebiyet veren talamus blokajı ile başlar. Talamus blokajı, yüzeysel bir uyku başlatırken aynı zamanda güçlü bir analjezi oluşturur. Ketamin ile yapılan anestezide, solunum fonksiyonu ve dolaşım deprese olmaz. Farenks ve larenks refleksleri aktif olarak kalır. Gözler açıktır. Kan basıncı, kalp ritmi ile pompalama kapasitesi, aort ve pulmoner arteriyel ve sentral venöz kan basıncı hafif ve orta derecede artar. Perifer damar direnci üzerindeki etki değişken olabilir.
Kalp ve dolaşım üzerinde bu etkisini de ya doğrudan sentral adrenerjik merkezleri uyarmak suretiyle, yada dolaylı yoldan norepinefrin başta olmak üzere, nöronal kateşolamin alımını inhibe ederek oluşturmaktadır. Belirtilen bu özellikleri, genel anestezi pratiğinde indüksiyon riskini azaltması açısından ketamine avantaj sağlamaktadır.
Sıralanan etkilerinin oluşabilmesi için adrenerjik sistemin bütünlüğünü koruması gerekir.
Ketamin emildikten sonra yağ dokusu, karaciğer ve beyin başta olmak üzere hızla tüm vücut dokularına dağılır, %50 oranında plazma proteinine bağlanır. Özelikle karaciğerde siklohekzanon halkasından Ndemetilasyon ve hidrosilasyona uğramak suretiyle metabolize edilir. Böylece suda çözünen metabolitlerine (glukronid derivelerine) çevrilerek, ilk 24 saatte %70’den daha fazla oranda olmak üzere başlıca idrar ile atılır. Biyolojik yarılanma ömrü: Atlarda 2,9-42 dakika, kedilerde 66 dakika, sığırlarda 60,5 dakika civarındadır.

veteriner ilaçları

ENDİKASYONLAR
Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti, endike olduğu tüm evcil ve vahşi hayvanlarda küçük müdahalelerde (hayvanların yakalanması, muayeneleri, ayak bakımı, diş çekimi ve temizliği, apse açma vb. gibi) ve büyük cerrahi operasyonlarda (kısırlaştırma, göz, kuyruk, kulak, burun, fıtık, sezaryen, kırık operasyonları vb. gibi) genel anestezik olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
KEDİ:
Başlıca, klinik ve radyografik tetkikler için hareketsizlik sağlanması ve klasik ilaçlarla anestezi oluşturulmadan önce kısa süre içinde ve güvenle indüksiyon meydana getirilmesi amacıyla kullanılır. Sağlanacak hareketsizliğin süresi ve genel anestezinin derinliğine göre kas içi (Kİ) yol ile 11 – 33 mg/kg’dır (ortalama 15 mg/kg) farmakolojik dozunda uygulanır. Hayvan 3-5 dakika içinde anesteziye girer ve anestezi süresi 20-45 dakika arasında değişir. Hayvanın tamamen kendine gelmesi 10 saati bulmakla beraber, bazı hayvanlar 2. saatin sonunda ayaklanabilirler. Diğer taraftan, anestezi sırasındaki salivasyon sakıncası, önceden 0.045 mg/kg dozunda deri altı (DA) veya kas içi (Kİ) yoldan uygulanacak Atropin sülfat premedikasyonu ile önlenebilir.
Kedilerin anestezisi için Ketamin (Alfamine %10 Enj. çöz.) ile Ksilazin (Alfazyne %2 Enj.çöz.) kombinasyonu kullanılabilir. Bu amaçla, anesteziden yaklaşık 20 dakika önce, kas içi yol ile 0.55 – 1.1 mg/kg dozunda Ksilazin uygulanacak olursa, Alfamine %10 Enj. çözelti anestezisinde görülen kas sertliği bertaraf edilebilir.

Kombinasyon olarak;
1. Adım (Kİ) 0.3 mg Atropin sülfat
2. Adım (Kİ) 1.1 mg/kg Ksilazin (0.05 ml/kg Alfazyne %2 Enj. çöz.)
3. Adım (20 dakika sonra) (Kİ) 22 mg/kg Ketamin (0.22 ml/kg Alfamine %10 Enj. çöz.)

KÖPEK:
Alfamine %10 Enj. çöz., köpeklerde anestezi için güvenle kullanılabilir ve sezaryen operasyonu ve diğer operatif
müdahaleler için Ksilazin (Alfazyne %2 Enj. Çöz.) ile kombinasyonu tercih edilir.

1. Adım (Kİ) 0.05 mg/kg Atropin sülfat
2. Adım (Kİ) 1 – 2 mg/kg Ksilazin (0.08 – 0.2 ml/kg Alfazyne %2 Enj. çöz.)
3. Adım (10 – 15 dakika sonra) (Dİ) 8 – 20 mg/kg Ketamin (0.08 – 0.2 ml/kg Alfamine %10 Enj. çöz.)

Pratikte tercih edilen anestezi dozajı:
1. Adım (Kİ) 2.2 mg/kg Ksilazin (0.1 ml/kg Alfazyne %2 Enj. çöz.)
2. Adım (10 dakika sonra) (Kİ) 11 mg/kg Ketamin (0.1 ml kg Alfamine %10 Enj. çöz.)

KÖPEK:
Alfamine %10 Enj. çöz., köpeklerde anestezi için güvenle kullanılabilir ve sezaryen operasyonu ve diğer operatif
müdahaleler için Ksilazin (Alfazyne %2 Enj. Çöz.) ile kombinasyonu tercih edilir.

1. Adım (Kİ) 0.05 mg/kg Atropin sülfat
2. Adım (Kİ) 1 – 2 mg/kg Ksilazin (0.08 – 0.2 ml/kg Alfazyne %2 Enj. çöz.)
3. Adım (10 – 15 dakika sonra) (Dİ) 8 – 20 mg/kg Ketamin (0.08 – 0.2 ml/kg Alfamine %10 Enj. çöz.)

Pratikte tercih edilen anestezi dozajı:
1. Adım (Kİ) 2.2 mg/kg Ksilazin (0.1 ml/kg Alfazyne %2 Enj. çöz.)
2. Adım (10 dakika sonra) (Kİ) 11 mg/kg Ketamin (0.1 ml kg Alfamine %10 Enj. çöz.)

SIĞIR:
Her türlü minör ve majör cerrahi işlem için Alfamine %10 Enj. çöz., tek başına 2 mg/kg Ketamin dozunda damar
içi (Dİ) yolla hızlı bir biçimde uygulanabilir. Hayvanlar genellikle 30 dakika sonra ayağa kalkarlar.

BUZAĞI:
Kas içi enjeksiyon ile;
* 0.05 – 0.1 mg/kg Ksilazin (0.002 – 0.005 ml/kg Alfazyne %2 Enj. çöz.)
* 2 – 5 mg/kg Ketamin (0.02 – 0.05 ml/kg Alfamine %10 Enj. çöz.)

AT:
Ketamin.ve Ksilazin sırası ile 2.2 mg/kg ve 1.1 mg/kg dozlarda damar içi yol ile uygulanması, atlarda hafif
anestezi oluşturur. Yine kısa süreli anestezi için, Ketamin (2 mg/kg) ve Promazin’in (1 mg/kg) damar içi yol ile
birlikte kullanımı da yaygın bir uygulama olup, yaklaşık 17-20 dakika süreli bir dissosiyatif anestezi elde edilir.
* 0.02 ml/kg Ketamin (Alfamine %10 Enj. çöz.) (Kİ)
* 1 mg/kg Promazin (Kİ)

KOYUN:
Kas içi yol ile ve 0.2 mg/kg dozunda Atropin sülfat uygulamasıyla gerçekleştirilen preanesteziden sonra, kas içi
veya damar içi yoldan verilecek 22 – 44 mg/kg dozunda Ketamin (Alfamine %10 Enj. çöz.) ile çok yönlü klinik
inceleme ve kısa süreli cerrahi işlemler için yeterli bir anestezi elde edilir. Koyunlarda, ruminasyon ve
regurgitasyonu engellemediği için doğabilecek ikincil etkileri önlemiş olur. Aynı şekilde gebe koyunlar da
damar içi Alfamine %10 Enj. çöz., uygulamaları ile başarılı biçimde anestezi altına alınabilir.

TAVŞAN:
Ketaminin tek başına, 44 mg/kg dozunda kas içi yol ile uygulanması veya Ketamin (35 mg/kg) ile Ksilazinin (5mg/kg)) birlikte kas içi yol ile kullanımı 10 – 20 dakika süreli anestezi ve analjezi sağlar.
* 0.25 ml/kg Ksilazin (Alfazyne %2 Enj. çöz.) (Kİ)
* 0.3 ml/kg Alfamine %10 Enj. çöz. (Kİ)

PRİMATLAR (Maymun vb.leri):
Alfamine %10 Enj. çöz., primatlarda minimal solunum depresyonu ile birlikte tam ve güvenilir bir anestezi sağlar. Önerilen farmakolojik doz, 3–15 mg/kg ketamindir.

KUŞLAR:
Özellikle papağan ve muhabbet kuşları için güvenilir bir anestezik olan Alfamine %10 Enj. çöz., 0.05 – 0.1 mg/g Ketamin dozunda kas içi yol ile uygulanmasından sonra 3 – 5 dakika içinde başlayıp, 5-20 dakika süren iyi bir anestezi sağlar.

DEVE:
Ketamin (Alfamine %10 Enj. Çöz.) ve Ksilazin (Alfazyne %2 Enj. çöz.), aynı dozlarda (1– 2 mg/kg) kas içi veya damar içi yol ile birlikte kullanılır.

VAHŞİ HAYVANLAR:
Aslanlar ve diğer kedigillerde 4 mg Ketamin/kg canlı ağırlık dozunda (Alfamine %10 Enj. çöz) uygulanır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Ketamin potent bir anesteziktir ve anestezide uyulması gereken bütün önlemler alınmalı, anesteziden 10 saat önce gıda alımı kesilmelidir.
Genel anestezi amacıyla tek başına kullanıldığında, larenks ve larenks refleksleri aktif kalır, anestezi sırasında bu reflekslerin sürdürülmesi laringospazm, bronkospazm, öksürük ve bölgesel sekresyon artışına neden olabilir.
Oluşabilecek hipersalivasyon riski, premedikasyon amaçlı yapılacak olan atropin-skopolamin enjeksiyonu ile önlenebilir.
Anesteziye giriş ve anesteziden çıkış döneminde hayvanlar rahatsız edilmemeli ve sessiz bir ortamda bekletilmelidir, bununla birlikte yaşamsal fonksiyonlara yönelik kontroller yapılmalı, mümkünse monitorize edilmelidir. Kas içi uygulamayı takiben 3-6 dakika içerisinde maksimum etki oluşur ve etki ortalama 20 dakika sürer. Damar içi uygulamayı takiben ise 30 saniye içerisinde maksimum etki sağlanır ve bu etki ortalama 10 dakika sürer. Akümülasyon özelliği olmadığından anestezinin devamı kontrollü şekilde tekrarlanan dozlar ile uzatılabilir. Anestezi sırasında gözler açık durumda kaldığından, kornea kuruyabilir bunu engellemek için, gözlere yumuşatıcı bir krem sürülmelidir.
Damar içi uygulamalarda infüzyon hızlı yapıldığında, respiratör depresyon oluşabileceği ve geçici bradikardi meydana gelebileceği dikkate alınmalıdır.
Arteriyal hipertansiyona sebep olabileceğinden, operasyon sırasında ve sonrası kanama komplikasyonlarına karşı dikkat edilmelidir.
Atlarda, Alfamine %10 Enjeksiyonluk çözelti tek başına değil, Ksilazin vb. ile kombine halde kullanılmalıdır.
Ketaminin atılımı karaciğer ve böbrek yolu ile olduğundan hikayesinde bilinen veya bilinmeyen hepatorenal hastalık olanlarda ve yüksek dozda ketamin kullanılan hayvanlarda anestezi ve uyanma periyodu uzayabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER:
Gözlerin açık kalması, nistagmus, mydriasis, kas tonusu artışı (kasılma), taşikardi, hypertonia, salivasyon artışı, kusma gibi yan etkiler şekillenebilir. Damar içi uygulamalarda respiratör depresyon oluşabilir ve geçici bradikardi meydana gelebilir. Enjeksiyon yerinde geçici doku irritasyonu yapabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:
Ketamin ile oluşturulan anestezi; uygulanacak olan nöroleptikler (özellikle psikomotorik aktiviteyi, hiçbir hipnotik etki olmadan etkileyen antipsikotik etkili ajanlar) ve sedatifler ile artar ve derinleşir. Ketamin trankilizanlar ile birlikte veya sonra verildiğinde anestezi süresi uzamakta, ayılma süresi kısalmaktadır. Kloramfenikol, pestisidler (organik fosforlu bileşikler başta olmak üzere), herbisidler ve diğer çevresel toksinler ile mikrosomal metabolizan enzimler Ketaminin etkisini indüklerler. Bu indüksiyon Ketaminin metabolize olma oranını artırır ve sonuç olarak anestezisinin süresi ve etkisi azalır. Barbitüratlar ile ketamin kimyasal yönden geçimsizdirler birlikte kullanıldıklarında çökelti meydana getirdiklerinden enjeksiyonları sırasında aynı enjektör kesinlikle kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:
Tavsiye edilen dozun aşılması, konvülsiyonlara, kardiyovasküler ve solunum depresyonuna neden olabilir. Aşırı depresyon ve siyanöz oluşmaya başladığında, analeptik ilaçlar ile yeterli akciğer solunumunu temin için oksijen verilmeli ve bulunduğu yer iyice havalandırılmalıdır. Geçici kardiyak yetmezlik varsa, kalp stimülanları ile sağıtıma geçilmelidir. Konvulsiyonların azaltılması için kontrollü olarak diazepam kullanılabilir. Spesifik bir antidot yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.); Et ve süt için “0” (sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR
Gebelerde kullanım: İleri gebelerde kontraendikedir.
Hepatik ve renal fonksiyon bozuklukları, arteriyal anevrisma, eklamsi kontrol edilemeyen hipertansiyon ve kalp yetmezliği olan hayvanlarda kullanımı kontrendikedir. Kafa travması geçiren hayvanlarda serobro-spinal sıvı basıncı artacağı için kontrendikedir. Köpeklerde ketamin ile birlikte asepromazin kombinasyonu arteriyal hipertansiyon ve solunum depresyonuna predispozisyon oluşturacağından kullanılmamalıdır. Spazm oluşma riski arttığından farenks bölgesi operasyonlarında kullanılmamalıdır. Epileptik hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR
Sadece veteriner hekimler tarafından kullanılabilir.
Kullanımı esnasında tavsiye edilen doz ve kurallara kesinlikle uyulmalıdır.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
Ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Kazara uygulayıcının kendine enjeksiyon yapması durumunda prospektüsle birlikte hekime başvurulmalıdır.
Kombinasyon maksadı ile kullanılan preparatlar için imalatçı firmalar tarafından prospektüslerde yapılan
tavsiyeler burada da geçerlidir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:
Ambalaj, usulüne uygun şekilde imha edilmelidir. Başka amaçla kullanılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Orijinal ambalajı içinde, serin (8 – 15 °C), kuru ortamda ve ışıktan uzakta saklandığında raf ömrü, imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
10, 20 veya 50 ml’lik amber renkli cam şişelerde, kutu içerisinde kullanıma sunulur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde, polikliniklerde ve eczanelerde sadece veteriner hekimlere satılabilir. (VHR-VH) Sadece veteriner hekimler tarafından kullanılabilir.
PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 29.02.2004
PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 23.10.1996 – 6 / 514
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: Ata Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Paz. San. ve Tic. A.Ş., OSB Mah., 21 Sok., No:7/A, Kemalpaşa-İzmir, 35735 – Türkiye
ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ: ALFASAN International B.V., Kuipersweg 9 Woerden, 3449 JA,
Hollanda

Bize Ulaşın!

Telefon

+90 (232) 877 21 61 (pbx)

Fax

+90 (232) 877 20 43

E-posta

info@atafen.com.tr

Adres

OSB Mahallesi 21.Sokak No:7/A Kemalpaşa / İzmir – TÜRKİYE / TURKEY

Atafen © Tüm Hakları Saklıdır