LİNKOSPEKTO – KOMBİN

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Enjeksiyonluk Çözelti – Veteriner Sistemik Antibakteriyel


BİLEŞİMİ
Linkospekto-Kombin 5/10 Enjeksiyonluk Çözelti, berrak, açık sarıya doğru renksiz bir çözeltidir. 1 ml’sinde, 50 mg Linkomisin (56.7 mg Linkomisin HCl’ye eşdeğer) ve 100 mg Spektinomisin (122.2 mg Spektinomisin HCl’ye eşdeğer) bulundurmaktadır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Linkospekto-Kombin 5/10; koyun, buzağı, kedi, köpek ve etçi tavuklarda duyarlı Gram (+) ve Gram (-) bakterilerden ileri gelen sistemik ve yerel enfeksiyonların sağaltımı amacıyla linkomisin ve spektinomisinin dengeli bir kombinasyonu esasına dayanarak hazırlanmış olan enjeksiyonluk bir çözeltidir.

Linkozamid grubu bir antibiyotik olan Linkomisin, özellikle Gram-pozitif bakterilere ve mikoplazmalara karşı etkili, dar spektrumlu bir bakteriyostatik antibiyotiktir. Terapötik dozlarda bakteriyostatik etki gösterirken, daha yüksek dozlarda bakterisid etki de yapar. Linkomisin özellikle gram pozitiflere etkili olup, Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Staphylococcus sp., Streptococcus sp. (Enterococcus cpp hariç), Campylobacter sp., Actinomyces sp., Bacteroides sp. (Bac. fragilis de dahil), Clostridium perfiringens (ancak tüm Clostridium sp.’yi içermez), Fusobacterium sp., anaerobik koklar duyarlıdır. Tüm gram negatif çubuklar, Nocardia sp., Mycobacterium sp. ise dirençlidir.

Aminoglikozid antibiyotiklerle yakından ilişkili olan aminosiklitol türevi bir antibiyotik olan Spektinomisin, Linkomisin’e göre daha geniş bir spektruma sahip olup, özellikle gram negatiflere etkilidir. Ayrıca mikoplazmalar ve bazı gram pozitif bakterilere de etkir. Başlıca Mycoplasma gallisepticum, M.meleagridis, M.synoviae, E.coli, P.multicoda, Salmonella sp., N.gonorrhoeoa, Shigella sp., Strep.pneumonia, Strep.pyogenes’e etkilidir.

linkospekto

Anaerobik bakteriler ve Pseudomonas sp. dirençlidir. Bu iki antibiyotiğin kombinasyonu, parenteral uygulamayı takiben dokularda, kanda ve idrarda yüksek konsantrasyonlara ulaşır ve geniş spektrumlu antimikrobiyal bir etki meydana getirir. Kombinasyonun spektrumu, hem Gram-negatif hem de Gram pozitif mikroorganizmaları içerir. Böylece, pek çok bakteriyel patojonlere karşı güçlü bir sinerjik etki oluşturur.

Linkomisin 50S, Spektinomisin 30S ribozomal alt ünitelere etki ederek, bakteriyel protein sentezini inhibe eder ve bakteriyostatik etkinlik gösterirler. Her iki antibiyotik çeşidi de ağızdan ve parenteral yollardan verildiğinde hızla ve kolayca emilerek merkezi sinir sistemi dışında geniş ölçekte bütün vücuda dağılır. Kombinasyon halinde kullanılan antibiyotikler her ilaç çeşidine göre daha geniş antibakteriyel spektrum sağlar. Linkomisin, %80-90 oranında serum proteinlerine bağlanır ve yarılanma ömrü 4-6 saattir. Kas içi uygulaması hızla emilir ve terapötik serum
konsantrasyonuna 60-90 dakikada ulaşır. Linkomisin, emildikten sonra serbestçe ve geniş ölçüde vücudun sıvı ve dokusal kesimlerine dağılır. Emilen miktarların 3/4’ü karaciğerden safraya salgılanarak ve geriye kalanının büyük bölümü de idrarla atılır. Süt ve dışkı yoluyla da atılımı vardır. Linkomisinin akut toksisitesi düşüktür.

Spektinomisin, göreceli olarak hayvanlarda toksik değildir. Oral uygulama ile ya hiç ya da zor abzorbe olur. Plazma proteinlerine en az bağlanır ve hücre içine girmede ve hücresel bariyerlere penetre olmada kısıtlı kapasitesi vardır. Son çalışmalar, Kİ uygulamayı takiben spektinomisinin kolayca abzorbe olduğunu göstermiştir. Linkospekto-Kombin 5/10 Enjeksiyonluk Çözeltinin son enjeksiyonundan sonraki 6. Günde, spektinomisin konsantrasyonunun, karaciğer, kas, yağ ve enjeksiyon bölgelerinde 300-500 ppb’nin altında olduğu görülmüştür.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
Linkospekto-Kombin 5/10 Enjeksiyonluk Çözelti, buzağı, koyun, kedi, köpek ve etçi tavuklarda aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde endikedir:
Buzağılarda : Enteritis ve pnömoni
Koyunlarda : Bulaşıcı dermatitis interdigilatis ovis (Tırnak çürüğü)
Kedi – Köpeklerde : Pnömoni, bronşitis, rinotracheitis, faringitis, tonsillitis, dermatitis, pustuler pyoderma, abse, enfekte kesik ve yaralar, sistisis, metritis ve gastroenteritis
Etçi Tavuklarda : CRD, E.coli tracheitis, enteritis (Salmonella, Treponema, E.coli), artiritis, septisemia, sepsis, omfalitis.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde; buzağı, koyun, kedi ve köpeklerde kas içi (Kİ) enjeksiyon ile; etçi tavuklarda ise deri altı (DA) enjeksiyon yoluyla aşağıda belirtilen şekilde kullanılır:

Buzağılarda : Her 10 kg c.a.’na 1 ml (5 mg Linkomisin – 10 mg Spektinomisin/kg). Birinci gün iki kez, 2-4 gün boyunca, günde tek doz şeklinde takip edilir.

Koyunlarda : 3 gün boyunca, her 10 kg c.a.’na, günde 1 ml (5 mg Linkomisin – 10 mg Spektinomisin/kg).Kedi-Köpeklerde : Her 5 kg c.a.’na, 1 ml (10 mg Linkomisin – 20 mg Spektinomisin/kg). Doz, maksimum 21 gün boyunca, her 12 veya 24 saatte bir tekrarlanabilir.

Etçi Tavuklarda : Birbirini takip eden 3 gün boyunca, her 2.5 kg c.a.’na, günde 0.5 ml (10 mg Linkomisin – 20 mg Spektinomisin/kg) deri altı (DA) yolla uygulanır

HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER/UYARILAR
Süt veren (laktasyon dönemi) koyunlarda kullanılmamalıdır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Linkomisinin süt ineklerinde ketozise neden olduğu bildirilmiştir. Bazı hayvanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları ortaya çıkabilir. Spektinomisine bağlı olarak ürtiker, titreme, ateş, mide bulantısı görülebilir. Linkomisine bağlı olarak yalancı zarlı enterokolit tipinde süperenfeksiyonla sıkça karşılaşılmaktadır. Tekrarlanan dozlarda böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında değişiklik ile hemoglobin ve kan sayımında azalma görülebilir. Diyare ve/veya dışkı kaybı görülebilir. Bu semptomlar geçici olup herhangi bir müdahaleyi gerektirmez. Spektinomisin diğer aminoglikozidlere göre daha az nefro ve ototoksiktir. Ancak neuromuskular blokaj en önemli yan etkisidir. Linkomisinin neuromuskular blokaj yapan anesteziklerle veya diğer ilaçlarla
birlikte kullanılması sonucu paralisis ya da solunum depresyonu riski vardır. Sığırlarda enjeksiyon bölgesinde lokal reaksiyon görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Spektinomisin ile ilgili herhangi bir ilaç etkileşimi rapor edilmemiştir. Linkomisin, bakteri ribozomlarında eritromisin’in bağlandığı yerlere bağlandığından, ortamda eritromisin bulunması, bunların antibakteriyel etkilerini önler. Bu nedenle eritromisin ile birlikte verilmeleri doğru değildir. Linkomisin, klindamisin, ve eritromisin arasında çapraz rezistans durumu vardır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER, ANTİDOT: Doz aşımında geçici ishal hali görülebilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 30 gün geçmeden eti için yetiştirilen tavuk, sığır ve koyunlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 3 gün (6 sağım) süre ile elde edilen inek sütü tüketime sunulmamalıdır. Süt veren koyunlarda ve yumurtası insan tüketimine sunulan tavuklarda kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR
Antibiyotiklere aşırı duyarlı hayvanlarda kontrendikedir. Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan ve sefalosporinlere alerjik olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Kas gevşetici ilaçlarla birlikte kullanılmaz.
Gebelikte Kullanım: Gebeliğin son 1/3’lük döneminde uygulanan koyunlarda ender olarak düşük ve ölüm vakalarına rastlandığı bildirilmiştir

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Özgün ambalajı içinde, serin yerde (8-15 °C) ve ışıktan uzakta muhafaza edilir. Bu koşullarda saklandığında raf ömrü, imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Ürünün belirtilen hayvan türleri dışında kullanımı, gastrointestinal rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle tavşan, kobay, hamster ve atlarda kesinlikle kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 50 ml, 100 ml veya 250 ml’lik renksiz cam şişelerde bireysel kutularda veya sırasıyla 15’li, 12’li veya 6’lı strafor kutular içerisinde kullanıma arz edilmiştir.
SATIŞ YERLERİ VE ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ:11.12.2006
PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 28.08.2006 – 10/076
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: Ata Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Paz. San. ve Tic. A.Ş., OSB Mah., 21 Sok., No:7/A, Kemalpaşa-İzmir, 35735 – Türkiye
ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ: ALFASAN International B.V., Kuipersweg 9 Woerden, 3449 JA, Hollanda

Bize Ulaşın!

Telefon

+90 (232) 877 21 61 (pbx)

Fax

+90 (232) 877 20 43

E-posta

info@atafen.com.tr

Adres

OSB Mahallesi 21.Sokak No:7/A Kemalpaşa / İzmir – TÜRKİYE / TURKEY

Atafen © Tüm Hakları Saklıdır